ผลการศึกษาเฝ้าระวัง
 CU HEALTH WATCH
 
>>
เฝ้าระวังสุขภาพทางเพศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>>
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การใช้บริการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Health Surveillance of Personnel and Students in Chulalongkorn University: Chulalongkorn University Health Service Center)
>>
โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>>
>>
>>
 BANGKOK HEALTH WATCH
 
>>
Special Report
::
การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย BTEX ในน้ำนมแม่เขตกรุงเทพมหานคร
::
การประเมินความต้องการการให้บริการการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยรุ่น
::
การเฝ้าระวังการล่วงละเมิดทางเพศ ในครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร  (การล่วงละเมิดทางเพศ และความสัมพันธ์ในครอบครัว)
::
เพศศึกษา สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา  โครงการนำร่อง เฝ้าระวังสุขภาพทางเพศ (การล่วงละเมิดทางเพศ) ในโรงเรียนประถมศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร
::

โครงการ การสำรวจสุขภาวะผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศในกรุงเทพมหานคร (Health Survey : Sexual Violence Against Women in Bangkok)

::
โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในกรุงเทพมหานคร: ปีงบประมาณ 2548-2552 (Health Surveillance of Non - Communicable Diseases in Bangkok : 2005 - 2009)
::
พฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อไวรัสเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ที่รับยาต้านไวรัสในเขตกรุงเทพมหานคร
::
ภาวะสุขภาพพนักงานสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตปทุมวันประจำปี 2552
::

การสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภ์ในคลินิกแพทย์เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก (Smorking survey in Thai pregnant women at Medical Clinics in the suburb of Bangkok and Metropolitan areas)

::
การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547
>>
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
 SPECIFIC ISSUES
 
>>
การเฝ้าระวังสุขภาวะและความเสี่ยงจากการติดเชื้ออะแคนทามีบา (Acanthamoeba spp. Infection’s Health and Risk Watch)
>>
การเฝ้าระวังสุขภาวะและความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคในสปา (Health and Risk Watch for Diseases Associated with Spa)
>>
ฤทธ์ิต้านการเหนี่ยวนำการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงและการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวของสารสกัดสมุนไพรไทย
>>

รูปแบบการใช้ยาต้านมาลาเรียของประชากรในบริเวณที่มีการระบาดของเชื้อมาลาเรีย : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย (Patterns of anti-malarial drug use among population in malaria endemic area: A case study in Chanthaburi Province in Thailand)

>>
รูปแบบการใช้ยาต้านมาลาเรียของประชากรในบริเวณที่มีการระบาดของเชื้อมาลาเรีย : กรณีศึกษา จังหวัดตาก ประเทศไทย (Patterns of anti-malarial drug use among population in malaria endemic
area: A case study in Tak Province in Thailand)
>>

โครงสร้างประชากรและความหลากหลายของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในประเทศไทย (Population structure and diversity of Plasmodium falciparum in Thailand)

>>
การสำรวจความรู้เรื่องโรคเอดส์ของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้ติดเชื้อฯ ในจังหวัดราชบุรี
>>
ชีวโมเลกุลของยีน Pvmdr1 และ Pvcrt-o ของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ในอำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก (Molecular analysis of Pvmdr1 and Pvcrt-o genes in Plasmodium vivax from Mae sot,
Tak province)
>>
การศึกษาการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Adolescents’ Reproductive Health Services and Information Accessibility : A Case Study of Ubon Rachathani Province)
>>
สารอาหาร: โปรตีน ไขมัน กรดไขมัน คาร์โบไฮเดรท และฮอร์โมนเพศของไข่เต่านา (Malayemys macrocephala)
>>
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับมารดาและทารกแรกคลอด (Health Survey on Maternal and Perinatal Health)
>>
การสำรวจการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียดื้อยาผสมอาร์ทีซูเนตร่วมกับเมฟโฟลควินในประเทศไทย
โดยใช้จำนวนชุดของยีนพีเอฟเอ็มดีอาร์วันเป็นเครื่องหมายทางชีววิทยาโมเลกุล (Survey of artesunate plus mefloquine resistance of malaria parasites in Thailand by using Pfmdr1 gene copy number as a molecular marker)
>>
สถานการณ์ปัจจุบันและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Plasmodium vivax (Current status and genetic diversity of Plasmodium vivax)
>>
สถานการณ์ปัจจุบันและความหลากหลายของ polymorphic molecular marker genes (PvCSP, PvMSP3? PvMSP3?) ของเชื้อ Plasmodium vivax Current status and polymorphic molecular marker genes (PvCSP, PvMSP3?, PvMSP3?) of Plasmodium vivax
>>
การประเมินความต้องการการให้บริการการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยรุ่นที่กำลังศึกษา
ในระบบการศึกษา (Needs Assessment on Sexuality Health Counselling Services of Adolescents in Educational Sysytem)
 EMERGING DISEASES
 
>>
โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุม “โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”
>>
โครงการ การสำรวจความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ของประชาชนใน กทม
>>
Avian Flu
>>
Influenza A (H1N1)
 
::
What is the new influenza A (H1N1)?
::
How to protect yourself from catching influenza A (H1N1)?
 DAILY NEWSCLIP
 NEWSLETTER
:: สถานการณ์สุขภาพ..พฤติกรรมสุขภาพ..ของประชากรใน กทม.
:: ปัญหาเด็กติดเกมส์...เป็นอย่างไร ในกรุงเทพมหานคร?
:: สุขภาพชาวสยามสแควร์ เป็นอย่างไร หลังเหตุการณ์ความไม่สงบ?

:: นิสิตใหม่จุฬาฯ พบ..โรคภูมิแพ้ มา..อันดับ 1

:: สุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ เรื่อง มะเร็งในสตรีไทย
:: ภาวะ! สุขภาพ ด้านอนามัยเจริญพันธุ์
 HOTLINE ไข้หวัดใหญ่ 2009
 สัมภาษณ์รายการวิทยุ
>> "การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น" ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2553
ผู้ร่วมรายการ: ศ.นพ.สุศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> "ผลกระทบต่อสุขภาวะผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร" ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ 23 มีนาคม 2553
ผู้ร่วมรายการ: คุณมนทกานติ์ เชื่อมชิต
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> "ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน" ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 - 09.55 น.
ผู้ร่วมรายการ: ศ.นพ.สุศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> "ความเสี่ยงกับสุขภาพของมนุษย์ (Human Health Risk)"
ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 09.30 - 09.55 น.
ผู้ร่วมรายการ: อ. ดร.วัฒนสิทธิ์ ศิริวงศ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
(ติดตามความเคลื่อนไหวเมื่อสถานการณ์ระบาดควบคุมไม่อยู่)"
ในรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.05 - 16.30 น.
ผู้ร่วมรายการ: ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> "ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009"
ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ี่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30-09.55 น.
ผู้ร่วมรายการ: ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> "อันตรายต่อสุขภาพจากการเสพสารเสพติด"
ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30-09.55 น.
ผู้ร่วมรายการ: อาจารย์อุษณีย์ พึ่งปาน, หัวหน้าศูนย์วิจัยยาเสพติด WHO, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> โครงการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภ์
ในประเทศไทย
ในรายการจุฬาฯวิจัย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30-09.55 น.
ผู้ร่วมรายการ: ดร.ประเทือง  หงสรานากร, อาจารย์ปิยลัมพร หะวานนท์ และนางสาวมนทกานติ์ เชื่อมชิต, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย