JM Hot News - шаблон joomla Окна

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง ศาสตราภิชาน กองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายแบบคณะ (Panel Discussion) ในประเด็น Public Health in 21st century ในโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทั้งที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และนิสิตชั้นปีอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก