JM Hot News - шаблон joomla Окна

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ ความหลากหลายทางด้านแพทยศาสตรศึกษา (Diversity in Medical Education) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพิจารณาเห็นว่า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ เป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานในหน้าที่และมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะด้านทักษะ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากล้น รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีประสบการณ์อันทรงคุณค่ายิ่ง และเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ