JM Hot News - шаблон joomla Окна

สวัสดีทุกท่านในฉบับนี้มีคำอวยพรจากท่านคณบดีเนื่องในวันสงกรานต์,งานครบรอบ๑๐๑ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ, การบริหารเงินโครงการแหล่งทุนภายนอก, เรื่องเล่างานวิจัยนมแม่, การศึกษาดูงานภาคสนาม, กิจกรรมนิสิต night run, ประชาสัมพันธ์การใช้งาน MS Office 365, การจัดประชุมวิชาการ,  และเรื่องประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”