JM Hot News - шаблон joomla Окна

News & Activities


There are articles of news and activities in this main category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

 

 

สวัสดีทุกท่าน ในฉบับนี้เรามีข่าวสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผลการคัดสรรบุคลากรเข้าโครงการ Talent Development/การปรับปรุงระบบสาระสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายหลักสูตร/ เรื่องราวบ้านสุขภาพ/ JHR และะ Emerald United Kingdom/ อ.ดร. วันดีแนะนำตัวเอง / ผลการประเมินการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากร นิสิต วส. ประจำปี พ.ศ. 2561 และประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปรดติดตามรายละเอียดโดย Download เอกสารด้านล่างนี้ และ ขอขอบคุณสมาชิก วส. ทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มายังทีมข่าว แล้วพบกันใหม่ในฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีมติเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ อีกหนึ่งช่องทางโดยการจัดทำจดหมายข่าว “บอกเล่า” ซึ่งจะเป็นจดหมายข่าวรายเดือน เพื่อแจ้งข่าวให้ทุกๆท่านทราบความเป็นมาเป็นไปและสถานการณ์ต่างๆของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย  โดยหวังว่าช่องทางการให้ข่าวสารข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในองค์กรและนำมาสู่การสื่อสารให้เกิดเข้าใจในทุกสถานการณ์เกิดขึ้นและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเที่ยงตรง

 

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ขนาด 8 เส้น Genetic Analyzer จำนวน 1 เครื่อง