JM Hot News - шаблон joomla Окна

พบกับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆของวิทยาลัยฯในรอบเดือนที่ผ่านมา

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

พบกับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆของวิทยาลัยฯในรอบเดือนที่ผ่านมา

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

พบกับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆของวิทยาลัยฯในรอบเดือนที่ผ่านมา

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

สวัสดีทุกท่านในฉบับนี้คณะผู้บริหารรดน้ำสงกานต์นายกสภามหาวิทยาลัยและอาจารย์อาวุโสของ วส. นายกรัฐมนตรีพบประชาคมจุฬา เรื่องเล่างานวิจัยแอฟพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมกีฬาบุคลากร การจัดประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

สวัสดีทุกท่านในฉบับนี้มีคำอวยพรจากท่านคณบดีเนื่องในวันสงกรานต์,งานครบรอบ๑๐๑ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ, การบริหารเงินโครงการแหล่งทุนภายนอก, เรื่องเล่างานวิจัยนมแม่, การศึกษาดูงานภาคสนาม, กิจกรรมนิสิต night run, ประชาสัมพันธ์การใช้งาน MS Office 365, การจัดประชุมวิชาการ,  และเรื่องประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

สวัสดีทุกท่านในฉบับนี้เรามีข่าวเรื่องการจัดการความรู้หรือKM,บ้านสุขภาพ,สนับสนุนบุคลากรกร,อบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จัดชื้อจัดจ้าง ศึกษาดูงานภาคสนาม การจัดประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบอัตโนมัติ ขนาด ๘ เส้น Genetic Analyzer จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวัสดีทุกท่าน ในฉบับนี้เรามีข่าวสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผลการคัดสรรบุคลากรเข้าโครงการ Talent Development/การปรับปรุงระบบสาระสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายหลักสูตร/ เรื่องราวบ้านสุขภาพ/ JHR และะ Emerald United Kingdom/ อ.ดร. วันดีแนะนำตัวเอง / ผลการประเมินการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากร นิสิต วส. ประจำปี พ.ศ. 2561 และประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปรดติดตามรายละเอียดโดย Download เอกสารด้านล่างนี้ และ ขอขอบคุณสมาชิก วส. ทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มายังทีมข่าว แล้วพบกันใหม่ในฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีมติเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ อีกหนึ่งช่องทางโดยการจัดทำจดหมายข่าว “บอกเล่า” ซึ่งจะเป็นจดหมายข่าวรายเดือน เพื่อแจ้งข่าวให้ทุกๆท่านทราบความเป็นมาเป็นไปและสถานการณ์ต่างๆของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย  โดยหวังว่าช่องทางการให้ข่าวสารข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในองค์กรและนำมาสู่การสื่อสารให้เกิดเข้าใจในทุกสถานการณ์เกิดขึ้นและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเที่ยงตรง

 

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ขนาด 8 เส้น Genetic Analyzer จำนวน 1 เครื่อง

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 17.15 น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ Professor Michelle Williams คณบดี T.H. Chan School of Public Health มหาวิทยาลัย Harvard รัฐ Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเยือนประเทศไทย และหารือในการร่วมโครงการวิจัยด้านสาธารณสุขกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

          Srapathum Place on March 21, 2017 at 17.15, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn gave her royal permission to Professor Sathirakorn Pongpanich, Ph.D. Dean of the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University to accompany Professor Michelle Williams Dean of T.H. Chan School of Public Health, Harvard University U.S.A. and her team for a royal dinner during the occasion of visiting Thailand and  initiating research projects with the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.