JM Hot News - шаблон joomla Окна

โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์๔.๐ (องก์ที่ ๒ และ ๓)

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ อันได้แก่ แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผู้ปฏิบัติงานด้านสมุนไพร บุคลากรด้านสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป การอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ระยะที่ ๑ การบูรณาการความรู้ประยุกต์สาขาต่างๆ และการฝึกฝนทักษะปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

 

ระยะที่ ๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมแผนไทยและเภสัชกรรมแผนปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท

 

ระยะที่ ๓ การวิจัยทางคลินิกและการใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ๒,๕๐๐ บาท

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ องค์ที่ ๒ และ ๓ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/B5wmV6XJArY7awtX2

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - อบรม ประชุม" เลขที่ 038-438692-4
และส่งเอกสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา โดยมีตำแหน่งดังนี้
สามารถดูรายละเอียดและสมัครงานได้ตามลิงค์ดังนี้
สามารถดูรายละเอียดและสมัครงานได้ตามลิงค์ดังนี้
สามารถดูรายละเอียดและสมัครงานได้ตามลิงค์ดังนี้
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีมติเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ อีกหนึ่งช่องทางโดยการจัดทำจดหมายข่าว “บอกเล่า” ซึ่งจะเป็นจดหมายข่าวรายเดือน เพื่อแจ้งข่าวให้ทุกๆท่านทราบความเป็นมาเป็นไปและสถานการณ์ต่างๆของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย  โดยหวังว่าช่องทางการให้ข่าวสารข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในองค์กรและนำมาสู่การสื่อสารให้เกิดเข้าใจในทุกสถานการณ์เกิดขึ้นและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเที่ยงตรง

 

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ขนาด 8 เส้น Genetic Analyzer จำนวน 1 เครื่อง

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 17.15 น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ Professor Michelle Williams คณบดี T.H. Chan School of Public Health มหาวิทยาลัย Harvard รัฐ Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเยือนประเทศไทย และหารือในการร่วมโครงการวิจัยด้านสาธารณสุขกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

          Srapathum Place on March 21, 2017 at 17.15, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn gave her royal permission to Professor Sathirakorn Pongpanich, Ph.D. Dean of the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University to accompany Professor Michelle Williams Dean of T.H. Chan School of Public Health, Harvard University U.S.A. and her team for a royal dinner during the occasion of visiting Thailand and  initiating research projects with the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.

             เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

           วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

          ๑.) รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล ๒๕๕๙ และศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙

               - ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

 

          ๒.) รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล ๒๕๕๙

               - นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง

               - ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

 

          ๓.) ศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์ ปี ๒๕๕๙

               - นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

               - รองศาสตราจารย์ ดร.นิจศิริ เรืองรังษี

 

          ๔.) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประเภทบุคคล กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ

               - นายสมชาย อิสระวาณิชย์

          ๕.) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ เป็นความร่วมมือกันตกแต่งสถานที่ พิธีการ และดูแลจัดเตรียมประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีหนังสือที่ระลึกที่ทรงคุณค่าและแจกจ่ายถึงมือผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกว่า ๑,๕๐๐ คน กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

               - นายเริงศักดิ์ บุญบันดาลชัย ขึ้นรับรางวัลในนามศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          ภาพบรรยากาศภายในงาน

          ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร  พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง ศาสตราภิชาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2 สมัย (2547-2557) และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยมีภาคีสมาชิกของ WHO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 4 คน คือ 1.Dr.(Mrs)Lwin Yinn Than Dar, Deputy Director – General Dept. of Public Health 2.Mrs. Ei Ei Swe; Assistant Director, Health Education Division 3.Mrs. Nu Nu Yee; Assist Director, Health Education Division 4.Mrs. Hanb May Lwin; Assistant Director, Health Education Division ได้รับทุน WHO มาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “A Study Tour on Health Museum in Thailand” สิ่งที่ ภาคีสมาชิกของ WHO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทั้ง 4 คนพึงพอใจคือ พิพิธภัณฑ์ด้านสุขภาพในประเทศไทย อาทิ พิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ ได้รับเชิญพูดคุยในรายการรอบตัวเรา ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM101.5MHz  ในหัวข้อเรื่องการใช้ “สมาร์ทโฟน” ส่งผลทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างไรต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over Chulalongkorn University’s graduation ceremony on October 20, 2016.
On this occasion, Linda B. Cottler, Ph.D., M.P.H., Professor and Chair of the University of Florida, Department of Epidemiology
in the College of Public Health and Health Professions and the College of Medicine, has received her Honorary Doctorate Degree
in Public Health. The College of Public Health Sciences would like to congratulate her on this special occasion.  

On behalf of the College, we would like to thank you for your interest in our curriculum We are pleased to inform you that you have been accepted to join our Program in the Second Se/ Trimester, academic year 2018

          ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ คุณเอกราช สมบัติสวัสดิ์ ด้วยผลงานแนวคิด "การผสมผสานความเป็นไทยกับสากล"

 

 

          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะการประกวด และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้