JM Hot News - шаблон joomla Окна

 

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง ศาสตราภิชาน กองทุนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทรงคุณค่าด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จาก ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นผู้ที่ได้ให้การปรึกษาแนะนำในการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยาวนาน รวมทั้งรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นแบบอย่างบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา