JM Hot News - шаблон joomla Окна

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบอัตโนมัติ ขนาด ๘ เส้น Genetic Analyzer จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวัสดีทุกท่าน ในฉบับนี้เรามีข่าวสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผลการคัดสรรบุคลากรเข้าโครงการ Talent Development/การปรับปรุงระบบสาระสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายหลักสูตร/ เรื่องราวบ้านสุขภาพ/ JHR และะ Emerald United Kingdom/ อ.ดร. วันดีแนะนำตัวเอง / ผลการประเมินการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากร นิสิต วส. ประจำปี พ.ศ. 2561 และประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปรดติดตามรายละเอียดโดย Download เอกสารด้านล่างนี้ และ ขอขอบคุณสมาชิก วส. ทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มายังทีมข่าว แล้วพบกันใหม่ในฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”

 

  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ขนาด 8 เส้น Genetic Analyzer จำนวน 1 เครื่อง

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 17.15 น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ Professor Michelle Williams คณบดี T.H. Chan School of Public Health มหาวิทยาลัย Harvard รัฐ Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเยือนประเทศไทย และหารือในการร่วมโครงการวิจัยด้านสาธารณสุขกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

          Srapathum Place on March 21, 2017 at 17.15, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn gave her royal permission to Professor Sathirakorn Pongpanich, Ph.D. Dean of the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University to accompany Professor Michelle Williams Dean of T.H. Chan School of Public Health, Harvard University U.S.A. and her team for a royal dinner during the occasion of visiting Thailand and  initiating research projects with the College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University.

             เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ผู้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

           วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

          ๑.) รางวัลระดับนานาชาติ ประเภทบุคคล ๒๕๕๙ และศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙

               - ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช

 

          ๒.) รางวัลระดับชาติ ประเภทบุคคล ๒๕๕๙

               - นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง

               - ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

 

          ๓.) ศาสตราภิชานของจุฬาลงกรณ์ ปี ๒๕๕๙

               - นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

               - รองศาสตราจารย์ ดร.นิจศิริ เรืองรังษี

 

          ๔.) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประเภทบุคคล กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ

               - นายสมชาย อิสระวาณิชย์

          ๕.) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สายปฏิบัติการ "คนดี ศรีจุฬาฯ" ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ เป็นความร่วมมือกันตกแต่งสถานที่ พิธีการ และดูแลจัดเตรียมประสานงาน อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีหนังสือที่ระลึกที่ทรงคุณค่าและแจกจ่ายถึงมือผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนกว่า ๑,๕๐๐ คน กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

               - นายเริงศักดิ์ บุญบันดาลชัย ขึ้นรับรางวัลในนามศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          ภาพบรรยากาศภายในงาน

          ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร  พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง ศาสตราภิชาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 2 สมัย (2547-2557) และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ โดยมีภาคีสมาชิกของ WHO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 4 คน คือ 1.Dr.(Mrs)Lwin Yinn Than Dar, Deputy Director – General Dept. of Public Health 2.Mrs. Ei Ei Swe; Assistant Director, Health Education Division 3.Mrs. Nu Nu Yee; Assist Director, Health Education Division 4.Mrs. Hanb May Lwin; Assistant Director, Health Education Division ได้รับทุน WHO มาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “A Study Tour on Health Museum in Thailand” สิ่งที่ ภาคีสมาชิกของ WHO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทั้ง 4 คนพึงพอใจคือ พิพิธภัณฑ์ด้านสุขภาพในประเทศไทย อาทิ พิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ ได้รับเชิญพูดคุยในรายการรอบตัวเรา ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM101.5MHz  ในหัวข้อเรื่องการใช้ “สมาร์ทโฟน” ส่งผลทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างไรต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over Chulalongkorn University’s graduation ceremony on October 20, 2016.
On this occasion, Linda B. Cottler, Ph.D., M.P.H., Professor and Chair of the University of Florida, Department of Epidemiology
in the College of Public Health and Health Professions and the College of Medicine, has received her Honorary Doctorate Degree
in Public Health. The College of Public Health Sciences would like to congratulate her on this special occasion.  

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมฮอปกินส์บลูเจย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 ของ The Johns Hopkins University ในฐานะศิษย์เก่าซึ่งได้แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและนำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

      ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณทิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 M.Economics จาก North Carolina St. University, U.S.A. พ.ศ. 2532 M.A. Health Economics จาก Johns Hopkins University, U.S.A. พ.ศ. 2535 และ Ph.D. Health Services จาก University of California, Los Angeles, U.S.A. พ.ศ. 2540 เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานในหน้าที่และมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และมีผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมทั้งผลงานการเขียนตำรา จำนวนมากมาย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและสาขาสาธารณสุขศาสตร์

      การได้รับรางวัลระดับนานาชาติครั้งนี้ สร้างเกียรติยศและชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดยรวม สอดคล้องกับนโยบายความเป็นนานาชาติ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

     

July 12, 2016, Professor Dr. Sathirakorn Pongpanich, the Dean of the College of Public Health Sciences (CPHS), along with Assistant Professor Dr.Chitlada Areesantichai, Assistant Professor Dr.Usaneya Perngparn, and Visiting Professor Dr. Linda B. Cottler from the University of Florida, USA, met with Chulalongkorn University President Professor Dr. Bundhit Eua-arporn to discuss community engagement opportunities. Specifically they discussed the UF HealthStreet model where community health workers connect with community members, assess their needs and concerns, and refer them to medical and social services and opportunities to participate in research. Initiating such a model, with CPHS as host College, would strengthen the vision of the President to augment collaborations across the University, to communicate bi-directionally with the community and sustain relationships with the community.

 

        เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 ณ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานพบปะสังสรรค์และประชุมแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประจำปี 2559 ของชมรมนิสิตเก่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(ภาคใต้) (CHULA LWP (SOUTH) 01)