JM Hot News - шаблон joomla Окна

News & Activities


There are articles of news and activities in this main category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10  มีนาคม  2559  ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร  พงศ์พานิช  คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ต้อนรับ  คณะอาจารย์/นักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Imelda Medan, North Sumatera, Indonesia  นำทีมโดย  Mrs. Sarida Surya Manurung, RN, MPH, The Head Deputy of STIKes Imelda Medan Mr. Nikson Manurung, MN.,the lecturer ซึ่งมาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน   การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต   การวิจัย  และการให้บริการทางวิชาการกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 12.00  น.  ณ ห้องวิมานสุริยา  ชั้น 2  โรงแรมดุสิตธานี นางวิภา ด่านธำรงกูล ผู้ช่วยคณบดีและนักวิจัยชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดีแก่คณาจารย์  บุคลากร ผู้ได้รับเกียรติและการยกย่องทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ด้วยนางวิภา ด่านธำรงกูล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “ความชุกพฤติการณ์ด้านสารเสพติดของนักเรียนอาชีวศึกษาในบริบทพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัด สู่มาตรการป้องกันแก้ไขเชิงบูรณาการ” ในการประชุมวิชาการ สารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ. โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่