JM Hot News - шаблон joomla Окна

News & Activities


There are articles of news and activities in this main category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

 

 

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 12.00  น.  ณ ห้องวิมานสุริยา  ชั้น 2  โรงแรมดุสิตธานี นางวิภา ด่านธำรงกูล ผู้ช่วยคณบดีและนักวิจัยชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดีแก่คณาจารย์  บุคลากร ผู้ได้รับเกียรติและการยกย่องทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ด้วยนางวิภา ด่านธำรงกูล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง “ความชุกพฤติการณ์ด้านสารเสพติดของนักเรียนอาชีวศึกษาในบริบทพื้นที่เสี่ยงระดับจังหวัด สู่มาตรการป้องกันแก้ไขเชิงบูรณาการ” ในการประชุมวิชาการ สารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ. โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่

นิสิตระดับปริญญาโท เอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 รศ.ดร. วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ และ อ. ดร. ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล นำนิสิตระดับปริญญาโท เอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดไชยวัฒนาราม และ วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา และ ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูเหมืองหิน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานท่าหลวง-เขาวง จ. สระบุรี