JM Hot News - шаблон joomla Окна

นิสิตระดับปริญญาโท เอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 รศ.ดร. วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ และ อ. ดร. ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล นำนิสิตระดับปริญญาโท เอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดไชยวัฒนาราม และ วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา และ ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูเหมืองหิน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานท่าหลวง-เขาวง จ. สระบุรี